Työnohjaus

Kela Psykoterapia Kela

Hyvinvoiva työyhteisö ja hyvinvoivat työntekijät ovat tehokkaita, innokkaita ja tyytyväisiä. Sairaslomat vähenevät ja säästetään selvää rahaa.

Työnohjauksessa voi myös saada kokonaan uusia näkökulmia työhön ja onnistua siinä paremmin.

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä lisätä työintoa ja yhteistyön mahdollisuuksia. Työnohjaus auttaa kirkastamaan omaa perustehtävää, lisää työintoa ja avaa työssä kehittymisen mahdollisuuksia. Se voi tukea myös erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa.

Työnohjaus on oman työn ja siihen liittyvien vaatimusten, toimintatapojen ja oman toimintansa tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on ohjattavan työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä työinnon kasvattaminen.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on ihmistä kunnioittavaa, hänen voimavaroihinsa rakentuvaa ja myönteisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. Siinä voidaan kohdata erilaisia työelämän haasteita ja pulmatilanteita ja miettiä niihin sopivia keinoja, työtapoja ja ratkaisuja. Työote näkyy konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena.

Työyhteisön kehittäminen
Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ryhmätyönohjaus

(Työyhteisöjen työnohjaus)

Työnohjaus ryhmämuotoisena on ohjattavien omaa henkilökohtaista ammattitaitoa, kasvua ja voimavaroja tutkivaa vuoropuhelua yhdessä ohjaajan kanssa. Työstä nousseiden kokemusten ja kysymysten pohjalta pohditaan suhdetta asiakkaisiin/potilaisiin/työtovereihin tai työyhteisöön. Työnohjauksessa jaetaan ja tutkitaan työhön liittyviä tunteita, jäsennetään omaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa ja etsitään toimivia ratkaisuja.

Työyhteisöissä toimivien tiimien työnohjaus on hyvä keino luoda yhteistä näkemystä työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa tiimin jäseniä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään, työkavereitaan ja työyhteisöään kohtaan.

Psykoterapeutin työnohjaus

Psykoterapian työnohjaajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten psykoterapeutteja. Psykoterapeuttien työnohjaus on Kelan kautta lakisääteisenä kuntoutuspsykoterapiana tarjotun terveyspalvelun laadunvarmistusta.

Psykoterapeutin yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on pitää yllä ammatillista otetta psykoterapeutin työssä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja ongelmiin sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työnohjauksen avulla voidaan  edistää ammatillista kasvua auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluamaansa suuntaan.

Terapeuttien työnohjaus
Kela psykoterapia

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus on oman johtamistavan tarkastelua ja ymmärtämistä organisaation toiminnan kokonaisuuden ja tavoitteiden suhteen. Esimiestyönohjauksessa kehitetään omaa johtamistapaa, opitaan hyödyntämään erilaisuutta ja luomaan hyvää työskentelyilmapiiriä.

Esimiestyönohjauksen tavoitteena on myös löytää oma tapa toimia johtajana, tehdä päätöksiä, organisoida ja osallistaa ihmisiä. Hyvä johtajuus synnyttää lisäarvoa henkilöstölle, asiakkaille ja omistajille. Esimiestyönohjaus on leadership tyyppistä henkilöstön johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvää valmennusta.

Esimiestyönohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Työnohjauksessa tarkastellaan esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Työnohjauksessa pohditaan mm. omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin. Työnohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.


Mietitkö työnohjausta tai terapiapalvelujamme? Kysy lisää Anitalta!

Anita Tuomola, Psykoterapeutti, työnohjaaja

Anita Tuomola

anita.tuomola@uudenmaantyonohjaus.fi

050 – 567 8052
044 – 704 6007

Kerro mistä olet kiinnostunut, otamme sinuun yhteyttä.